MTF stadgar

bottom.gif (138 bytes)

§ 1       Ändamål

Föreningens ändamål är att främja intresset för och sakkunskapen inom det militärtekniska området. Föreningens målgrupp är de, som genom sin verksamhet inom försvarsområdet, vid industrin eller på annat sätt är eller har varit engagerade i den militärtekniska utvecklingen.

§ 2       Verksamhet

Verksamheten avser att främja föreningens ändamål genom möten, föredrag, studiebesök, seminarier och andra informationskanaler.

§ 3       Medlemmar

Medlemskap kan efter anmälan till föreningens ekonomiansvarige och efter styrelsens godkännande erhållas av:

a)     a)  den som inom försvarsområdet eller industrin är eller har varit engagerad i militärteknisk verksamhet,

b)    b) annan person, som anses gagna föreningens ändamål.

Ständig medlem är den som före 2015-01-01 beviljats ständigt medlemskap i föreningen.

Hedersmedlem väljs in vid årsmöte (§ 8).

Styrelsen kan upphäva medlemskap som inte är i enlighet med föreningens ändamål eller om medlem inte fullgör sina stadgeenliga skyldigheter mot föreningen. För upphävande av hedersmedlems medlemskap krävs dock årsmötesbeslut.

§ 4       Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av föreningens ordförande och minst fyra ledamöter. Styrelsen utser inom sig nödvändiga funktionärer, därav minst en ekonomiansvarig, och fördelar arbetet inom styrelsen. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den ska också sammanträda när styrelseledamot begär det. Vid sammanträde ska protokoll skrivas. Beslut fattas med enkel röstövervikt. För att beslut ska vara giltigt ska ordförande och minst två styrelsemedlemmar delta.

§ 5       Förvaltning och revisioner

Föreningens arbets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 jan - 31 dec. Ekonomi­ansvarig ska överlämna årsräkenskaperna till föreningens ordförande senast den 31 januari. Föreningens räkenskaper ska tillsammans med resultat- och balansräkning liksom styrelse- och årsmötesprotokoll senast den 15 februari överlämnas till revisorerna. Revisionsberättelse inlämnas till styrelsen senast den 1 mars.

 

§ 6       Föreningsmöten

Föreningsmöten utöver årsmöte hålls vid behov, enligt styrelsens bestämmande.

Styrelsen kallar till mötet senast 14 dagar före mötet. Kallelse bör innehålla uppgift om förekommande frågor.

§ 7       Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vid föreningens årsmöte, som ska hållas i Stockholm före 1 maj, ska följande ärenden förekomma:

1.       Val av ordförande för årsmötet

2.      Val av sekreterare för årsmötet

3.      Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll

4.      Mötets stadgeenliga utlysande

5.      Godkännande av dagordning

6.      Styrelsens berättelse över verksamheten inklusive resultat- och balansräkning för föregående år

7.      Revisionsberättelse

8.     Beslut angående ansvarsfrihet

9.      Bestämmande av årsavgift för innevarande år

10.  Fastställande av föreningens budget för innevarande år

11.   Ärenden som av styrelsen hänskjuts till årsmötet

12.  Frågor från medlem enligt § 10 och § 13 i stadgarna

13.  Val enligt § 8 i stadgarna

14.  Övriga frågor

15.   Mötets avslutande
 

§ 8       Val

Vid årsmöte väljs ordförande, styrelse i övrigt enligt § 4, en revisor, en revisorsuppleant, två ledamöter av valberedning, alla för en period av ett år, samt eventuella hedersmedlemmar.

§ 9       Rösträtt, beslutsfattande

Varje medlem har en röst vid föreningens möten. Beslut fattas med enkel röstövervikt; vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning sker öppet, om inte något annat begärs. Medlem som inte deltar kan rösta genom fullmakt, men varje deltagande medlem får inte rösta med mer än en fullmakt.

§ 10 Motioner

Medlem, som önskar få ett ärende avgjort på ett föreningsmöte ska senast en vecka innan mötet skriftligt meddela ärendet till styrelsen, som lägger fram det till­sammans med ett eget yttrande för avgörande av föreningen. En fråga som en medlem vill få avgjord vid årsmöte ska skriftligt finnas hos styrelsen senast 15 januari. En sådan fråga ska finnas med i kallelsen till årsmötet.

§ 11 Avgifter

Varje medlem - utom hedersmedlem och ständig medlem - ska betala en årsavgift, vars storlek bestäms vid årsmöte. För täckande av utgifter i samband med verksamhet anordnad av föreningen (§ 2) får styrelsen bestämma om en avgift som ska meddelas i kallelsen.

§ 12 Gäster

Personer, som inte tillhör föreningen, får efter ordförandens godkännande delta vid möten, föredrag och studiebesök. De får däremot inte närvara då föreningens angelägenheter dryftas.

§ 13 Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Skriftligt förslag till stadgeändring ska lämnas till styrelsen senast den 15 januari. Ärendet behandlas vid närmast följande årsmöte, varvid en kvalificerad majoritet (d.v.s. 2/3 av de närvarande medlemmarnas röster) erfordras, för att beslut om ändring ska anses fattat. Röstning genom fullmakt får inte ske vid frågor rörande stadgeändringar.

§ 14 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs att beslut om detta fattas vid två på varan­dra följande föreningsmöten, där det ena ska vara ett ordinarie årsmöte, samt att vid dessa möten ska minst 2/3 av de närvarande medlemmarna rösta för en upplösning.

Vid beslut om upplösning ska före­ningens kvarvarande tillgångar efter upp­lösningen tillfalla en organisation, som beslutas om på det senare av de två ovanstående föreningsmötena.

 

 

bottom.gif (138 bytes)
[Till toppen av sidan] Senast uppdaterad: 2015-03-02