Nr 2  2014


 

Bästa medlem i Militärtekniska föreningen,

MTF kan nu lägga sitt 82:a verksamhetsår till handlingarna. Vår nya modell med avgiftsfritt medlemskap och utskick via Internet och epost har visat sig fungera väl, och vi har i föreningen för överskådlig framtid en stabil ekonomi. Styrelsen kommer vid årsmötet våren 2015 att föreslå några smärre stadgeändringar för att avspegla det nya arbetssättet. I allt väsentligt är föreningen vid god hälsa.

Vi har under året haft föredrag om teknisk underrättelsetjänst under kalla kriget, det svenska ubåtsvapnet, konflikten i Ukraina samt om det flygande spaningsradarsystemet FSR890/ASC. Redan 19 februari 2015 kommer vi, i samverkan med Luftvärnsförbundet, att ha ett föredrag om terrorist-organisationen IS, och vi utreder möjligheterna att senare under året ha föredrag om bl.a. Försvarsmaktens insats i Mali samt om militärteknik i Indien, alternativt Kina. Vi kommer sannolikt att öppna upp för utomstående deltagare på seminariet genom att på seminariedagen annonsera i entrén till FHS.

Internationellt har året dominerats av aggressivt ryskt uppträdande på Krim och i östra Ukraina. Vi har sett en ny rysk taktik med syfte att skapa förvirring och oklarhet, och vi har sett effekterna av några av de kvalificerade ryska vapensystemen. Nationellt har året dominerats av JAS-affären i Brasilien och SAABs köp av Kockums. Det ryska agerandet och den minskade viljan till internationella insatser avspeglas i försvarsekonomin, där personalförstärkning och ökad övningsverksamhet nu prioriteras framför materiell förnyelse. Problemen med det ofinansierade "materielberg" som ständigt skjuts framåt i planerna kommer att bli allt allvarligare.

Hälsningar, och väl mött under 2015!

Gunnar Hult

Ordf. MTF