Nr 4  2004

Internationella operationer
och militärteknisk utveckling

Försvarsmakten genomgår ett paradigmskifte när det gäller uppgifter och struktur. Det är en smärtsam process för många inblandade. Konsekven­serna för alla övriga, utomstående parter är också stora och givetvis varie­rande beroende på vilken roll man haft tidigare och vilken roll som man kan spela i framtiden.
   Internationella operationer ställer nya krav på FM och den materiel som behövs. Det är också klart att interoperabilitet blir ett honnörsord i ett sådant sammanhang. Kraven på materielen kommer som en följd av detta att likna mera de krav som andra ställer.
   Den "svenska profil" som tjänat oss så väl hittills och det fina arbetssätt som lett fram till denna "profil" måste därför transformeras in i den nya situation som vi alla befinner oss i.
   Det gäller således att rätt utnyttja de komparativa fördelar som bland annat lett fram till den framstående, militärtekniska utvecklingen i landet.
   Kort uttryckt gäller det således att fortsättningsvis värna om kompetens, forskning, samarbetsförmåga, beslutsförmåga och anpassningsförmåga men nu i ett internationellt perspektiv. Specifik militärteknisk utveckling och kunnande kommer fortsättningsvis att spela en avgörande roll för en effektiv materielförsörjning oavsett om det är för inhemskt bruk eller för koalitioner i internationell samverkan.
   Militärtekniska Föreningen har en viktig funktion att fylla även i den nya situation som råder. Vi kan genom goda exempelskt påvisa de gynnsamma effekterna av militärtekniskt kunnande såväl inom som utanför landets gränser.

Hälsningar
Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)