Nr 3  2004

Vad betyder Försvarsbeslutet för Militärtekniska Föreningen?

I regeringens proposition om Försvaret de närmsta åren kan tydligt urskiljas en vilja och strävan att förnya försvaret. I inriktningen framhålls särskilt de nya och viktiga uppgifterna för försvaret att delta i internationella operationer.
    En annan viktig inriktning är att våra kompetenser, förmågor och kapaciteter inom materielförsörjningsområdet främst skall inriktas mot nischer som är konkurrens- kraftiga i ett internationellt perspektiv. Inom de utpekade nischerna skall vi aktivt delta i samarbetsprojekt som passar in i en transformerad Försvarsmakt. Det är bra att det har uppmärksammats vilka unika förmågor som vi har byggt upp inom landet, beroende bland annat på vårt strategiska läge och vår väl uppbyggda infrastruktur i Sverige.
     Det är också bra att det finns en vilja att utnyttja investerade medel i kompetens och kapaciteter till nya ändamålsenliga projekt och program, som dessutom har direkta effekter utanför försvarssektorn.
     För Militärtekniska Föreningen innebär den kommande försvarsbeslutsperioden fortsatt engagemang i många av de centrala frågorna som avhandlas i propositionen.
     Det är med viss tillfredställelse som jag också kan konstatera att det finns en god samsyn i det som uttrycks i propositionen och de frågor som MTF har drivit och fortsättningsvis avser driva. Exemplen är många. Här nedan följer några:
- Tillvaratagandet av våra unika kompetenser
- Utbildningens betydelse
- Behovet av specifik militärteknisk kompetens
- Betydelsen av våra små och medelstora företag

Hälsningar
Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)