Nr 2   2003

Forskningens och utbildningens betydelse för militärtekniken

Grundforskningen är att betrakta som generell och kan inte delas upp i militär eller civil forskning.
Tillämpad forskning närmar sig en punkt då det möjligen går att särskilja militär från civil forskning. Många hävdar dock att även denna forskning är generell och att det är vid själva utnyttjandet av resultaten och tillämpningen som verksamheten övergår till militär sådan.
Utvecklingen går för övrigt mot att gränsen mellan civil och militär teknik suddas ut alltmer.

Oavsett vilken inställning man har i frågan så kan inte betydelsen av forskning som stödjer militärteknisk utveckling nog understrykas. Denna forskning bedrivs på FOI, FHS, institut, universitet och högskolor samt inom industrin.
Av många skäl behöver det därför kraftigt satsas på forskning och teknikutveckling för att kunna möta morgondagens utmaningar.

Utbildning i militärteknik går inte att få på så många ställen. Försvarsmakten, FHS och FMV har där ett särskilt ansvar. Utöver direkta utbildningar inom Försvarsmakten och FHS sker i princip utbildningen genom att praktiskt och konkret arbeta med materielen.

Vi inom Militärtekniska Föreningen har också ett stort ansvar med vår insikt om betydelsen av vad jag nämnt ovan. Vi måste plädera och verka för att satsningar på forskning och utveckling kommer till stånd samt att kvalificerade militärtekniska utbildningar i Sverige skapas.

Jag vill till och med sträcka mig till att betrakta dessa frågor som de långsiktigt viktigaste frågorna för att vi skall kunna behålla en kvalificerad infrastruktur i landet som stödjer den försvarsmaktsutveckling som nu alla beskriver och många värnar om.   

Hälsningar Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)