Nr 2   2002

Staffan Näsström efterträder Björn Liszka som ordförande i föreningen. Generalmajor Näsström är chef för systemledningen vid FMV. Nedan kommer hans ”programförklaring”.

MiIitärteknik eller teknik för militära ändamål?

Först vill jag tacka för förtroendet att bli ordförande för Militärtekniska Föreningen. Innan jag accepterade kandidaturen till ordförande var det naturligt att noggrant studera stadgarna och förstå syftet med föreningen.

Ändamålet för föreningen; att främja intresset och sakkunskapen inom det militärtekniska området, ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det behövs ett stort, djupt och engagerat intresse för detta, särskilt i ett land som Sverige.

Varför är det särskilt viktigt för Sverige, kan man fråga sig. Jag avser inte utveckla detta i detalj, utan bara peka på några viktiga punkter:
> Vi har under de senaste 50 åren byggt upp en infrastruktur i landet som bygger på att utnyttja högteknologi för att på ett kostnadseffektivt sätt lösa våra försvarsuppgifter,
> Vi har vidare under de senaste 50 åren investerat för att kunna dra nytta av forskning och teknikutveckling inom områden som har anknytning till idag existerande och kommande militära tillämpningsområden.

Jag vill också ta upp frågan om behovet av specifik militär teknik. Många hävdar att det inte behövs någon specifik militär teknikutveckling längre. Civila behov och tillämpningar har tagit över.

Det stämmer definitivt för många sektorer. Det bör dock nämnas att det fortfarande finns områden som är tämligen ointressanta för den civila "marknaden". Vem vill t ex exploatera undervattensområdet i Östersjön och göra civila affärer av det?

Både civil teknik och specifik militär teknik behövs givetvis:
> Att forska, att utnyttja existerande forskningsresultat, att kombinera på nya sätt, att använda civil teknik, att samverka på nya innovativa sätt och att verka på stor bredd kommer att få allt större betydelse,
> Att utnyttja teknikutvecklingen för militära ändamål på ett intelligent och optimalt sätt kommer fortfarande att vara Sveriges komparativa fördel.

För att bidra med detta behöver vi vara flera inom föreningen. jag tar därför tipp stafettpinnen från Björn och hans synpunkter angående rekrytering. Utöver att rekrytera flera från oss direkt berörda behöver vi utveckla frågeställningarna på ett sådant sätt att vi också får andra medlemmar som stödjer oss i ändamålet att främja sakkunskapen inom området.

På så sätt stödjer de såväl vår gemensamma högteknologiska infrastruktur i landet som försvarsmaktsutvecklingen.

Vi har viktiga och intressanta uppgifter framför oss inom föreningen.

Staffan Näsström, Ordförande