Nr 2   2001

Aldrig ger vi upp!

Till för några dagar sedan gick jag i de djupaste av funderingar: vad ska jag skriva om i ”MTF informerar”. Allt går ju sin gilla gång, tänkte jag, men det skulle jag inte gjort.

Den 29:e maj var föreningens årliga seminarium ”Forskning och materielutveckling i internationell samverkan” planerad. Inbjudna talare var generaldirektör Bengt Anderberg (FOI), brigadgeneral Arne Hedén (FMV), överstelöjtnant Bengt Berlin (FM) och direktör Tommy Ivarsson (SAAB). När datum för O.s.a. hade passerats hade ca 15 personer anmält sitt intresse att deltaga. Inte så imponerande uppslutning och naturligtvis alldeles för få för att, med dessa kompetenta talare, genomföra ett seminarium. Jag är helt övertygad om att temat och talarna är ett vinnande koncept (annars hade styrelsen inte försökt att genomföra det) men kanske var tidpunkten för seminariet mindre lämpligt. Men som rubriken anger: ger vi inte upp. Jag ska i styrelsen ta upp frågan om vi ska genomföra samma aktivitet någon gång i oktober-november. Vi ber att få återkomma.

Något som vi dock gick i land med på utsatt tid var att vid årsmötet välja en ny styrelse och förnya föreningens stadgar. Stadgarna kommer med nästa utskick och den ”nya styrelsen” redovisas nedan.

Ordförande                 Direktör                  Björn Liszka                   SPINATOR AB
Vice ordförande         Öing                        Carl-Gustav Svantesson     
Sekreterare                  Mj                           Annelie Edholm            Försvarets materielverk
Skattmästare               Öing                        Kurt Andersson
Klubbmästare             Civing                     Sigvard Brodén            SaabTech Systems AB
Redaktör                      Direktör                  Eric Hedström  
                                      Avddir                    Erik Berglund               Totalförsvarets forskningsinstitut
                                    
Civing                     Hans Brandtberg         Ericsson Saab Avionics AB
                                      Civing                     Göran Asker                 SaabTech Systems AB
                                      Civing                     Rune Thyselius            Sjöland & Thyselius AB
                                      Övlt                         Lars af Sillén                 Försvarets materielverk
                                     Avddir                     Monika Dahlén            Totalförsvarets forskningsinstitut

Jag vill rikta ett stort tack och erkännande till Margareta Ellnebo som var ”min” och styrelsens sekreterare och som under två år drev styrelsens arbete effektivt och höll mig i tukt och förmaning.

Björn Liszka
Ordförande

bottom.gif (138 bytes)