Nr 2 2000

Den 11:e april avhölls, sedvanligt, Militärtekniska Föreningens årsmöte. Sedvanligt - det är andra året nu - föregicks detta årsmöte av ett seminarium; Dominant Battlespace Awareness.

Jag har inte för avsikt att referera, vare sig seminariet eller årsmötet. Seminariet var mycket lyckat, vi hade över 170 åhörare till vår relativt oanonserade tillställning, där huvuddelen inte var medlemmar. Men det tog kraften ur styrelsen, som till stora delar var engagerade i genomförandet och jag vill framföra att vi, framgent, sannolikt inte kommer att ha dessa två aktiviteter samma dag.

Jag vill ta tillfället i akt att tacka våra fyra föreläsare, genmj Johan Kihl, genmj Staffan Näsström, direktör Svante Bergh och forskningschef Per Svensson för att de gjorde seminariet så innehållsrikt och givande.

Jag ser årsmötet som en kontrollstation där de två större frågorna är föreningens ekonomi samt val av ordförande och styrelse. Men denna gången ville vi också att årsmötet skulle fatta beslut om ändringar i föreningens stadgar. En arbetsgrupp i styrelsen hade jobbat under hela det föregående året med ärendet och de hade ett mycket bra och genomarbetat förslag. Då det, under mötet, blev för många önskemål om jysteringar av styrelsens förslag, beslutade jag att dra tillbaka hela förslaget och återremittera det till arbetsgruppen. De två första ärendena gick enligt sedvana; årsmötet beslutade om ekonomisk ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och tre nya ledamöter valdes in i styrelsen. De hälsas varmt välkomna av övriga i styrelsen.

Jag tackar Dag Törnblom och Erik Kjell som båda gjort fyra mycket goda år i styrelsen och jag tackar Eric Sjöberg som bidrog med nya tankar och idéer under ett år.

Björn Liszka
Ordförande


bottom.gif (138 bytes)