Nr 2 1999

Den 14:e april avhölls Militärtekniska föreningens Årsmöte. Årsmötet föregicks av ett symposium "Det framtida kriget" som Walter Wicklund redogör för nedan.

Föreningens förre ordförande, Göran Asker, tar efter två väl genomförda år som ordförande "ett steg tillbaka". Göran har som ordförande genomfört flera större, mer eller mindre synliga, förändringar i föreningen. En, för medlemmarna, mindre synlig förändring är att styrelsens arbete i det närmaste nått ISO‑standard och en minst sagt synlig förändring är att föreningens organ; Militärteknisk Tidskrift fått en rejäl ansiktslyftning.

Walter Wicklund, Militärteknisk Tidskrifts redaktör, som i nio år bjudit föreningens medlemmar och övriga prenumeranter på förstklassig läsning, har anmält att han vill sluta till millenniumskiftet. Walter lämnade därför styrelsen i samband med årsmötet. Walter tilldelades föreningens silvermedalj.

Vid Årsmötet 1999 valdes en styrelse med nedanstående sammansättning:

Ordförande:                         Mj Björn Liszka                Försvarsmakten
Vice ordförande:                  Avddir Erik Berglund        Försvarets Forskningsanstalt
Skattmästare:                       Öing Kurt Andersson        Försvarets Forskningsanstalt
Sekreterare:                         Civing Margareta Ellnebo  Försvarets Materielverk
Klubbmästare:                     Civing Sigvard Brodén       CelsiusTech Electronics AB
Redaktör (från 00) Direktör Eric Hedström
                                           Civing Erik Kjell                Försvarets Materielverk
                                           Civing Hans Brandtberg     EricssonSAAB Avionics AB
                                          Civing Göran Asker            CelsiusTech Systems AB
                                          Avddir Monica Dahlén        Försvarets Forskningsanstalt
                                          Avddir Eric Sjöberg            Försvarets Forskningsanstalt

Symposium ”Det framtida kriget”

Walter Wicklund

 Militärtekniska Föreningen och Militärteknisk Tidskrift anordnade den 4 april ett symposium på Försvarshögskolan. Avsikten var att belysa den militärtekniska utvecklingens betydelse för framtida väpnade konflikters karaktär

Händelserna i Jugoslavien gav också en aktuell bakgrund till föredrag och diskussioner. Personliga inbjudningar hade gått ut till aktuella personer inom regeringskanslier, försvarsmakten, materielverket, civilförsvaret och industrin. Dessutom hade viss annonsering skett i fackpressen. Symposier samlade ett hundratal åhörare och föredragen följdes av en livlig diskussion.

Förste talare var Erik Berglund, institutionschef på FOA. Han beskrev det framtida slagfältet med utgångspunkt från den tekniska utvecklingen. Hans anförande finns sammanfattat i en särskild artikel.

Näste talare, generalmajor Håkan Syren frän Högkvarteret, belyste Sveriges säkerhetspolitiska miljö och förändringarna i denna som en följd av såväl politisk som teknisk utveckling. Han var tveksam om det skisserade "framtida kriget” skulle kunna leda till avgörande resultat utan insättande av marktrupp.

Överste Michael Moore från Högkvarteret redogjorde för systematiken i Högkvarterets studier av framtida försvarsmakt. Han påpekade särskilt att utvecklingen leder fram till en försvarsmakt som strukturellt kommer att skilja sig avsevärt från den nuvarande. Detta är en nödvändighet, även om anslagen inte skärs ned, eftersom andra hot och nya uppgifter bl.a. utomlands ställer krav på delvis helt nya förbandstyper. Överstvrelsen för civil beredskap deltog för första gängen i en aktivitet anordnad av Militärtekniska Föreningen, ett tecken på den allt större vikt, som måste läggas på det totala försvaret. Utredningschef Bo Rikard Lundgren redogjorde för den civila delen av totalförsvaret och dess struktur och uppgifter i framtiden. Innehållet i hans anförande överensstämmer i stort med försvarsministerns artikel i detta nummer.

I den efterföljande diskussionen togs bl.a. upp den tänkvärda frågan: Vad händer om en fiende anfaller oss på det "gamla" sätter och vi har helt. ändrat värt försvar?