Nr 2-3 2009

Om diverse…

Tidigare i våras deltog jag i ett nordiskt industriseminarium i Saltsjöbaden, utanför Stockholm, anordnat av organisationen NORDAC (Nordic Armaments Cooperation). Det nordiska samarbetet har stor potential, och ett samordnat nordiskt uppträdande inom internationella organisationer såsom NATO/PFP och EU/EDA skulle kunna få stort genomslag utanför Norden. Speciellt noterade jag de många likheterna mellan situationen i Sverige och Norge. Konferensens höjdpunkt blev för mig sista dagens presentation av den s.k. Stoltenberg-rapporten. Här framgick tydligt den säkerhetspolitiska vikten och konsekvensen av ett samordnat nordiskt agerande.

I Sverige har den s.k. stödutredningen presenterats, med dramatiska förslag rörande Försvarsmaktens stödmyndigheter: FMV och FOI läggs ner och bildar en ny gemensam myndighet, FHS läggs ner och integreras i någon annan akademisk institution, forskning och utveckling rörande försvarsmateriel reduceras dramatiskt, för att i stället satsa på materiel som redan finns tillgänglig på marknaden. Skulle detta genomföras kommer Sverige med avseende på sitt försvar att bli ett i de flesta avseenden litet europeiskt land, från att i många årtionden ha haft en unik position mellan öst och väst, med en oproportionerligt stor satsning på försvaret. Proposition kommer i höst, det blir en omfattande debatt fram tills dess.

Den 1 juli inleder Sverige sitt sex månaders ordförandeskap för EU. Officiellt uttalade prioriteter för Sverige är hittills, inom försvarsområdet, havsövervakning och ”level playing field” (lika villkor för stora och små företag, lika villkor för företag i olika EU-länder, och lika villkor mellan EU och USA). Härtill kommer nytt EU-parlament och ny EU-kommission, Lissabonfördragets eventuella slutliga accepterande, val i några stora EU-länder (bl.a. Tyskland), och allmän finansiell kris. Sverige får en del att jobba med…

På återseende!

Gunnar Hult
Ordförande MTF