Nr 2-3 2008

Om nordiskt försvarsmaterielsamarbete

Det nordiska försvarsmaterielsamarbetet har visat påtagligt ökad aktivitet den senaste tiden. Detta beror inte bara på vissa större potentiella försvarsmaterielaffärer länderna emellan, utan även på en allmän önskan om kostnadsdelning vid nyutveckling och nyanskaffning, och en insikt i att de nordiska länderna med en inbördes koordinerat agerande kan utgöra en väsentlig spelare på den globala marknaden.

Ländernas olika bakgrund, med Norge och Danmark som NATO-medlemmar, Sverige som alliansfritt och Finland med sin speciella säkerhetspolitiska situation, utgör inget som helst hinder för dessa diskussioner.

Samtalen förs i många fora: Bilateralt, inom samarbetsorganisationen NORDAC (Nordic Armaments Cooperation) och även inom EDA (European Defence Agency). I den sistnämnda deltar inte Danmark, medan Norge, som står utanför EU, har ett s.k. Administrative Arrangement, som möjliggör deltagande i EDAs verksamhet.

Med Norge för Sverige diskussioner om bl.a. JAS39 Gripen, ARCHER-systemet för indirekt eld, vapenplattformar, midlife updates och logistiklösningar för lastbärare och stridsfordon, gemensamma basområden och logistiklösningar för helikoptersystemet NH90, samt framtida undervattensförmåga.

Med Finland diskuterar Sverige bl.a. logistik- och fordonslösningar, vidmakthållande och logistiklösningar för stridsfordon, gemensamma basområden och logistiklösningar för helikoptersystemet NH90, CBRN-skydd, marina system, undervattensvapen och minröjning, samt havsövervakning.

Det svenska materielsamarbetet med Danmark sker huvudsakligen inom NORDAC, med fokus på logistik- och fordonslösningar samt ytövervakningssystem. Diskussioner förs även med Danmark om JAS39 Gripen.

Det nordiska samarbetet har alla möjligheter att bli en materielmässig och ekonomisk framgång.

På återseende!

Gunnar Hult
Ordförande MTF