Nr 1 2007

Säkerhetsfrågorna i fokus

Världen är sig inte lik efter den 11 september 2001. Klimatförändringar och en allmänt orolig värld gör att säkerhetsfrågorna med rätta har fått en allt större betydelse. Säkerhetsfrågorna har bokstavligen flyttat in i våra vardagsrum. (Här avses säkerhet i den engelska betydelsen "security")

Fortfarande så kännetecknas dock säkerhetsarbetet av att täppa till luckor som upptäckts vid allvarliga tillbud och olyckor. Det är svårt att argumentera för lösningar på händelser eller verksamheter som hittills inte har inträffat.

Säkerhetsfrågorna tenderar också att bara hanteras av experter. Säkerhet är något som skall skötas av vissa person­alkategorier.

Här känns tongångarna igen från början i flygets barndom då flygsäkerheten ("safety") sköttes av särskilt utvalda. Så småningom kom insikten om att säkerhet var en egenskap som skulle byggas in på ett naturligt sätt i hela verksamheten och där varje deltagare i systemet skulle bära sin del av ansvaret inom ramen för den totala säkerheten.

Vi behöver se på dagens och morgondagens säkerhetsfrågor på samma sätt som man gör inom den internationella luftfarten. Krav måste ställas på all verksam­het och på alla inblandade. Alla måste vara "behöriga". Egenskaper måste byggas in i vår samhällsstruktur som både klarar av kända och okända typer av händelser.

Industrin måste också komma fram med tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga så att det går att göra riskavvägningar som mannen på gatan finner det värt att betala för.

Vi står inför gigantiska utmaningar inom säkerhetsområdet. Om vi inte förmår att bygga in säkerhetsegenskaper på ett naturligt sätt i våra samhällen kommer det att bli både krångligt, farligt och dyrt att leva i framtiden.

Hälsningar
Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)