Nr 1  2004

Hur stödjer vi bäst Försvarsmaktsutvecklingen och vår nye ÖB

ÖB:s underlag inför FB 04 beskriver ett komplext och svårlöst dilemma. Hur skall Försvarsmakten anpassas till uppgifterna och ge effekt och valuta för pengarna samtidigt som underliggande infrastruktur kraftigt måste minskas?

När infrastrukturen minskas måste den ändå bibehålla erforderlig kvalitet och kompetens för att kunna bidra till vidmakthållande och utveckling av Försvarsmakten.

Till den underliggande infrastrukturen räknas främst FMV, FOI, FHS, Försvarsmaktens egen verkstadsstruktur samt den civila industri i Sverige som levererar underhållstjänster till Försvarsmakten.

En viktig frågeställning som gäller vår utvecklande industri i landet blir också att skapa balans mellan utvecklingsuppdrag och produktion av materiel och tjänster.

Sammantaget skulle lösningen kunna beskrivas som att försöka åstadkomma en optimerad situation inom landet som består i att med befintliga resurser som utgångspunkt genomföra en transformation med målet att få ut maximal försvarseffekt samtidigt som återstående infrastruktur är av sådan klass att den kan stå på egna ben och bidra till utveckling och tillväxt i landet.

Alla inser givetvis att detta vare sig sker av sig självt eller är särskilt lätt. Det är fråga om vilja och beslutsamhet från alla inblandade parter. Vi inom MTF kan dock redan från start inta en enkel men ändamålsenlig inställning; att innovativt och framsynt försöka hitta lösningar som ger bästa effekt för Försvarsmakten, och engagera oss i den inte alltid enkla men viktiga identifieringen av särskild militärteknisk utveckling för Försvarsmaktens behov.

Hälsningar Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)