Nr 1   2003

Har militärteknik någon roll för tillväxten i landet?

Det talas mycket om behovet av tillväxt i dessa dagar. Det har också producerats ett ansenligt antal utredningar och rapporter om vår industriutveckling, internationella samarbetsförmåga, strategiska kompetenser mm, som alla syftar till ett bättre utnyttjande av våra begränsade resurser.

Jag har i en tidigare artikel pekat på behovet av att kombinera civil och militär teknik i större utsträckning än vad som sker idag. Vi är redan duktiga på det i Sverige, inte minst beroende på vår tidiga satsning på totalförsvarslösningar.

Inför utvecklingen av ett nätverksbaserat försvar och det ökade intresset och engagemanget för internationell verksamhet så har Försvarsmakten och berörda instanser en möjlighet att bidra till tillväxten i landet.

Försvaret utgör nämligen ett av få områden där staten själv kan bestämma hur pengarna skall hanteras och distribueras.

Jag vill betona att det inte betyder att konkurrens utesluts. Däremot kan pengarna användas på ett sådant sätt att de utöver att åstadkomma produkter och tjänster som Försvarsmakten behöver så stödjer de en kravsättning på berörda industrier så att industrierna utvecklar internationell excellens.

Verksamhetens karaktär utvecklas också mot att just civil och militär teknik i kombination behövs. Väl utnyttjat i flera steg kan sedan uppbyggda kompetenser och framtagna produkter efterfrågas av andra länders Försvarsmakter eller civila instanser.

Tillväxt skapas i landet i symbios med att Försvarsmakten får de produkter den behöver.

Vi inom Militärtekniska Föreningen har en uppgift att se hela kontexten och bidra från alla håll till den önskade utveckling som jag skisserat ovan.

Hälsningar Staffan Näsström
Ordförande MTF

bottom.gif (138 bytes)