Nr 1 2000

Målen kvarstår!

I tidigare medlemsorienteringar, har jag bl a redogjort för styrelsens rekryterings-, förnyelse- och identitetsmål. De är inte tre skilda mål fria från inbördes samband. Rekryteringsmålet är som tidigare; över 1.000 medlemmar under år 2000. Målet att förnya/förändra föreningens verksamhet är inget självändamål, utan avsett som ett medel för att bibehålla våra nuvarande medlemmar liksom för att rekrytera nya. Jag bedömer att förnyelsearbetet är det som kommer att ge föreningen en utökad och stabil medlemsstock. En påtaglig förändring är att vi årligen kommer att genomför ett större seminarium med fokus på ett aktuellt område eller tema.

Vissa av föreningens aktiviteter kommer att kombineras med rekryteringsfrämjande insatser, som vid kommande DBA-seminarium. Deltagaravgift för medlem är satt till 50 kr, övriga betalar 300 kr. Snabbt kommer den enskilde till insikt om att; det är avsevärt billigare att gå med som medlem för 100 kr och därefter betala 50 kr. Skillnaden i avgiften gynnar våra medlemmar och är ett starkt incitament för ickemedlem att bli en.

DBA - Dominant Battlespace Awareness är ett tema vi ska bevaka i år, inte bara på seminariet. Två av våra studiebesök under året har stark koppling till DBA. I mars genomförs ett studiebesök vid FOA 3, Avd för Sensorteknik där kunskapsläget presenteras inom bl a lågfrekvent radar, syntetisk aperturradar, optiska sensorer samt samband och signalprocessering. I höst besöker vi FOA 5, Avd för Humanvetenskap, där vi ska få en översikt av avdelningens verksamhet med tyngdpunkt på människa-system-aspekter.

 Kort om DBA-seminariet
12.00-12.05 Föreningens ordförande hälsar välkommen
12.05-12.45 Genmj Johan Kihl: FM:s förändring och visionerna om DBA
12.45-13.25 Genmj Staffan Näsström: FMV angreppssätt för att stödja FM:s
utveckling, Simuleringsbaserad utveckling och anskaffning
13.25-13.50 Kafferast
13.50-14.30    Dir Svante Bergh (EMW): Sensorer i DBA-system
14.30-15.10 Foch Per Svensson (FOA): Taktisk informationsfusion, en nyckel-
teknologi för informationsöverlägsenhet
15.10-15.20    Rast
15.20-15.55    Paneldebatt
15.55-16.00    Ordförandens avslutning

Plats och tid för seminariet är Försvarshögskolans samlingssal den 11:e april kl. 1200-1600. Mer om MTF aktiviteter finner Du på vår hemsida www.mtf.a.se.

Anmälan sker genom insättning av 50 kr (300 kr) på föreningens postgiro 5 39 77-5. Var vänlig ange; förnamn, efternamn, företag el. myndighet, tel-nr el e-adress.

Slutligen, två saker med hänsyn till ovanstående: Betala Din medlemsavgift i tid och rekrytera en vän/kollega.

Björn Liszka
Ordföranden

bottom.gif (138 bytes)