MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN                                                                                                                                                                                                                                                STOCKHOLM

                                                                                                  2017-02-09

 

Militärtekniska Föreningen

kallar till årsmöte

 

Tid:              Torsdag 16 mars 2017 kl. 18:00-19:00
Plats:           N203A+B, FHS, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Dagordning för årsmöte

1.      Val av ordförande för årsmötet

2.      Val av sekreterare för årsmötet

3.      Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll

4.      Mötets stadgeenliga utlysande

5.      Godkännande av dagordning

6.      Styrelsens berättelse över verksamheten inklusive resultat- och balansräkning för 2016

7.      Revisionsberättelse

8.      Beslut angående ansvarsfrihet

9.      Bestämmande av årsavgift för 2017

10.  Fastställande av föreningens budget för 2017

11.  Ärenden som av styrelsen hänskjuts till årsmötet[1]

12.  Frågor från medlem enligt § 10 och § 13 i stadgarna[2]

13.  Val enligt § 8 i stadgarna

a.      Ordförande

b.      Styrelseledamöter (minst fyra stycken)

c.      En revisor

d.      En revisorsuppleant

e.      Två ledamöter av valberedningen

14.  Övriga frågor

15.  Mötets avslutande

 

Årsmötet föregås av ett seminarium om Kinas försvar enligt separat inbjudan. Efter årsmötet bjuder MTF mötesdeltagarna på en enklare förtäring.

Anmälan till seminariet och årsmötet sker senast den 14 mars till föreningens ordförande Gunnar Hult,  gunnar.hult atfhs.se .

Välkomna!

Gunnar Hult


 

[1] Inga sådana ärenden föreligger till årsmötet 2017.

[2] Inga motioner från medlemmarna har inkommit till styrelsen i stadgeenligt tid (senast den 15 jan).