MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN                                                                                                                                                                                                                                                STOCKHOLM

                                                                                                  2016-02-08

 

Militärtekniska Föreningen

kallar till årsmöte

 

Tid:              Torsdag 28 april 2016 kl. 18:00-19:00
Plats:           N203A+B, FHS, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Dagordning för årsmöte

1.      Val av ordförande för årsmötet

2.      Val av sekreterare för årsmötet

3.      Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll

4.      Mötets stadgeenliga utlysande

5.      Godkännande av dagordning

6.      Styrelsens berättelse över verksamheten inklusive resultat- och balansräkning för 2015

7.      Revisionsberättelse

8.      Beslut angående ansvarsfrihet

9.      Bestämmande av årsavgift för 2016

10.  Fastställande av föreningens budget för 2016

11.  Ärenden som av styrelsen hänskjuts till årsmötet[1]

12.  Frågor från medlem enligt § 10 och § 13 i stadgarna[2]

13.  Val enligt § 8 i stadgarna

a.       Ordförande

b.      Styrelseledamöter (minst fyra stycken)

c.       En revisor

d.      En revisorsuppleant

e.       Två ledamöter av valberedning

14.  Övriga frågor

15.  Mötets avslutande

 

Årsmötet föregås av ett seminarium enligt separat inbjudan. Efter årsmötet är FHS pub öppen.

Anmälan till årsmötet sker till föreningens ordförande gunnar hult "at" fhs.se.

Välkomna!

Gunnar Hult

 

[1] Inga sådana ärenden föreligger till årsmötet 2016.

[2] Inga motioner från medlemmarna har inkommit till styrelsen i stadgeenligt tid (senast den 15 jan).