MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN                                                                                                                                                                                                                                                STOCKHOLM

                                                                                                  2015-02-23

 

Militärtekniska Föreningen

kallar till årsmöte

 

Tid:              Torsdag 26 mars 2015 kl. 18:00-19:00
Plats:           N203A+B, FHS, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Dagordning för årsmöte

1.      Val av ordförande för årsmötet

2.      Val av sekreterare för årsmötet

3.      Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll

4.      Mötets stadgeenliga utlysande

5.      Godkännande av dagordning

6.      Styrelsens berättelse över verksamheten inklusive resultat- och balansräkning för 2014

7.      Revisionsberättelse

8.      Beslut angående ansvarsfrihet

9.      Bestämmande av årsavgift för 2015

10.  Fastställande av föreningens budget för 2015

11.  Ärenden som av styrelsen hänskjuts till årsmötet

  • Ändring av MTF stadgar (se styrelsens förslag till reviderade stadgar)

12.  Frågor från medlem enligt § 10 och § 13 i stadgarna

13.  Val enligt § 8 i stadgarna
a.       Ordförande
b.      Styrelseledamöter (minst fyra stycken)
c.       En revisor
d.      En revisorsuppleant
e.       Två ledamöter av valberedning

14.  Övriga frågor

15.  Mötets avslutande

Årsmötet föregås av ett seminarium enligt separat inbjudan. Efter årsmötet är FHS pub öppen.

Anmälan till årsmötet sker till föreningens sekreterare Henrik Nerpin, henrik.nerpin"at"fhs.se.

Välkomna!

Gunnar Hult