MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN                                                                                                                                                                                                                                                STOCKHOLM

                                                                                                  2014-02-24

 

Militärtekniska Föreningen

kallar till årsmöte

 

Tid:              Torsdag 20 mars 2014 kl 18:00-19:00
Plats:           N203 A+B, FHS, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

 

Dagordning för årsmöte

1.    Mötet öppnas av MTF ordförande

2.    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.    Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll

4.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5.    Godkännande av dagordning

6.    Styrelsens berättelse över verksamheten inklusive resultat- och balansräkning för föregående år

7.    Revisionsberättelse

8.    Beslut angående ansvarsfrihet

9.    Bestämmande av årsavgift för nästkommande år (hänskjuts till pkt 12)

10. Bestämmande av avgift för att bli ständig medlem (hänskjuts till pkt 12)

11. Förslag till föreningens budget för 2014

12. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

a.    Medlemsavgift

13. Fastställande av föreningens budget för 2014

14. Frågor som väckts av medlem enligt §11 och §14 i stadgarna

15. Val enligt §9 i stadgarna

a.    Ordförande

b.    Styrelseledamöter utöver ordförande

c.    En revisor

d.    En revisorsuppleant

e.    Två ledamöter av valnämnd

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande

 

Årsmötet föregås av ett seminarium enligt separat missiv. Efter årsmötet är FHS pub öppen.
Anmälan till årsmötet sker till föreningens skattmästare Jan-Erik Jansson,
jan-erik.janson@rote.se.

Välkomna

Gunnar Hult