MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN                                                                                                                                                                                                                                                STOCKHOLM

                                                                                                  2013-04-17

 

Militärtekniska Föreningen

kallar till årsmöte

 

Tid:             Torsdagen den 23 maj 2013 kl 18:00-19:00
Plats:           N203 A+B, FHS, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

 

Dagordning för årsmöte

1.    Mötet öppnas av MTF ordförande

2.    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.    Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll

4.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5.    Godkännande av dagordning

6.    Styrelsens berättelse över verksamheten inklusive resultat- och balansräkning för föregående år

7.    Revisionsberättelse

8.    Beslut angående ansvarsfrihet

9.    Bestämmande av årsavgift för nästkommande år (hänskjuts till pkt 12)

10. Bestämmande av avgift för att bli ständig medlem (hänskjuts till pkt 12)

11. Förslag till föreningens budget för 2013

12. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

a.    Eventuellt upphörande av pappersutskick

b.    Fortsatt hantering av MilitaerTeknikk

c.    Medlemsavgift

d.    Bemanning av styrelse

13. Fastställande av föreningens budget för 2013

14. Frågor som väckts av medlem enligt §11 och §14

15. Val enligt §9

a.    Ordförande

b.    Styrelseledamöter utöver ordförande

c.    En revisor

d.    En revisorsuppleant

e.    Två ledamöter av valnämnd

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande

Årsmötet föregås av ett seminarium enligt missiv. Efter årsmötet är FHS pub öppen.

Anmälan till årsmötet sker till föreningens skattmästare Jan-Erik Jansson,
jan-erik.janson@rote.se.