MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN
                                                              STOCKHOLM
 
                                                                                     2012-03-02

 

 

Militärtekniska Föreningen

KALLAR TILL ÅRSMÖTE

 

Tid:              Torsdagen den 12 april 2012 kl 17.00-18.00
Plats:           N202 Gripen FHS, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

1.                   MÖTET ÖPPNAS AV MTF ORDFÖRANDE

2.                   VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

3.                   VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

4.                   FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5.                   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

6.                   STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INKLUSIVE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR FÖREGÅENDE ÅR

7.                   REVISIONSBERÄTTELSE

8.                   BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET

9.                   BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

10.               BESTÄMMANDE AV AVGIFT FÖR ATT BLI STÄNDIG MEDLEM

11.               FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET FOR 2012

12.               VAL ENLIGT § 9

-          ORDFÖRANDE

-          11 STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER ORDFÖRANDEN

-          EN REVISOR

-          EN REVISORSUPPLEANT

-          TVÅ LEDAMÖTER AV VALNÄMND

13.               ÖVRIGA FRÅGOR

14.               MÖTETS AVSLUTANDE

Årsmötet föregås av ett seminarium rörande utveckling av system för indirekt eld.

Anmälan till årsmötet görs senast 2012-04-02 till föreningens sekreterare, Peter Bull e-post: peter.bull@fhs.se. Vänligen ange för- och efternamn.

Väl mött!