MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN
                                                              STOCKHOLM
 
                                                                                     2011-02-04

 

Militärtekniska Föreningen

KALLAR TILL ÅRSMÖTE


Tid:
     Torsdagen den 7 april 2011 kl 17.00-18.00
Plats: N202 Gripen FHS, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm    

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

1.                   MÖTET ÖPPNAS AV MTF ORDFÖRANDE

2.                   VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

3.                   VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

4.                   FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5.                   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

6.                   STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INKLUSIVE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR FÖREGÅENDE ÅR

7.                   REVISIONSBERÄTTELSE

8.                   BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET

9.                   BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

10.               BESTÄMMANDE AV AVGIFT FÖR ATT BLI STÄNDIG MEDLEM

11.               FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET FOR 2009

12.               ÄRENDEN, SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL ÅRSMÖTET

a.       FRÅGOR, SOM VÄCKTS AV MEDLEM ENLIGT § 11 OCH § 14
Styrelsen föreslår att utskick som nu sker via brev skall kunna ersättas med utskick via e-post till de medlemmar som anmält sig för digitalt utskick via föreningens hemsida.

13.               VAL ENLIGT § 9

-          ORDFÖRANDE

-          11 STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER ORDFÖRANDEN

-          EN REVISOR

-          EN REVISORSUPPLEANT

-          TVÅ LEDAMÖTER AV VALNÄMND

14.               ÖVRIGA FRÅGOR

15.               MÖTETS AVSLUTANDE


Årsmötet föregås av ett seminarium rörande erfarenheter från Afghanistan. I samband med årsmötet avser MTF bjuda på en lättare förtäring.

Anmälan till årsmötet görs senast 2011-03-14 till föreningens sekreterare, Per Eliasson e-post: per.eliasson@fhs.se eller på tfn 08-553 428 30. Vänligen ange för- och efternamn.

 

Väl mött!

Gunnar Hult