MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN
                                                              STOCKHOLM
 
                                                                                     2010-01-25

 

Militärtekniska Föreningen

KALLAR TILL ÅRSMÖTE


Tid:
     Torsdagen den 22 april 2010 kl 18.00-19.00
Plats:  N202 Gripen FHS, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

1.                   MÖTET ÖPPNAS AV MTF ORDFÖRANDE

2.                   VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

3.                   VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

4.                   FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5.                   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

6.                   STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INKLUSIVE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR FÖREGÅENDE ÅR

7.                   REVISIONSBERÄTTELSE

8.                   BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET

9.                   BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

10.               BESTÄMMANDE AV AVGIFT FÖR ATT BLI STÄNDIG MEDLEM

11.               FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET FOR 2010

12.               ÄRENDEN, SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL ÅRSMÖTET

13.               STADGEÄNDRING FRÅN TVÅ REVISORER OCH TVÅ SUPPLEANTER TILL EN REVISOR OCH EN SUPPLEANT

14.               FRÅGOR, SOM VÄCKTS AV MEDLEM ENLIGT § 11 OCH § 14

15.               VAL ENLIGT § 9

-          ORDFÖRANDE

-          11 STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER ORDFÖRANDEN

-          EN REVISOR

-          EN REVISORSUPPLEANT

-          TVÅ LEDAMÖTER AV VALNÄMND

16.               ÖVRIGA FRÅGOR

17.               MÖTETS AVSLUTANDE

 

Årsmötet föregås av föreläsningen med Rickard Nordenberg. Efter årsmötet är FHS pub öppen där MTF avser bjuda på varmkorv.

Anmälan till årsmötet görs senast 2010-03-26 till föreningens sekreterare, Per Eliasson e-post: per.eliasson@fhs.se eller på tfn 08-553 428 30. Vänligen ange för- och efternamn samt personnummer.

Väl mött!

Gunnar Hult