MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN
                                                              STOCKHOLM
 
                                                                                     2009-01-30

 

Militärtekniska Föreningen

KALLAR TILL ÅRSMÖTE

Tid:              Torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-19.00
Plats:           Sverigesalen FHS, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

1.                   MÖTET ÖPPNAS AV MTF ORDFÖRANDE

2.                   VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

3.                   VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

4.                   FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5.                   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

6.                   STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INKLUSIVE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR FÖREGÅENDE ÅR

7.                   REVISIONSBERÄTTELSE

8.                   BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET

9.                   BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

10.               BESTÄMMANDE AV AVGIFT FÖR ATT BLI STÄNDIG MEDLEM

11.               FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET FOR 2009

12.               ÄRENDEN, SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL ÅRSMÖTET

13.               FRÅGOR, SOM VÄCKTS AV MEDLEM ENLIGT § 11 OCH § 14

14.               VAL ENLIGT § 9

-          ORDFÖRANDE

-          11 STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER ORDFÖRANDEN

-          EN REVISOR

-          EN REVISORSUPPLEANT

-          TVÅ LEDAMÖTER AV VALNÄMND

15.               ÖVRIGA FRÅGOR

16.               MÖTETS AVSLUTANDE

Årsmötet föregås av föreläsningen med Azriel Lorber. Efter föredraget är FHS pub öppen där möjlighet finns att köpa varmkorv med tillhörande dryck.

Anmälan till årsmötet görs senast 2009-03-27 till föreningens sekreterare, Per Eliasson e-post: per.eliasson@fhs.se eller på tfn 08-553 428 30. Vänligen ange för- och efternamn samt personnummer.

 Väl mött!