MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN
                                                              STOCKHOLM
 
                                                                                     2008-01-17

 

Militärtekniska Föreningen

KALLAR TILL ÅRSMÖTE

 

Tid:              Onsdagen den 26 mars 2008 kl 18.30-19.30
Plats:           Sverigesalen FHS, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm


DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

1.                   MÖTET ÖPPNAS AV MTF ORDFÖRANDE

2.                   VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

3.                   VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

4.                   FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5.                   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

6.                   STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INKLUSIVE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR FÖREGÅENDE ÅR

REDOVISNING AV EKONOMI MM FÖR MILITÄRTEKNISK TIDSKRIFT

7.                   REVISIONSBERÄTTELSE

8.                   BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET

9.                   BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

10.               BESTÄMMANDE AV AVGIFT FÖR ATT BLI STÄNDIG MEDLEM

11.               FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET FOR 2006

12.               ÄRENDEN, SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL ÅRSMÖTET

13.               STADGEÄNDRING FRÅN TVÅ REVISORER OCH TVÅ SUPPLEANTER TILL EN REVISOR OCH EN SUPPLEANT

14.               FRÅG0R, SOM VÄCKTS AV MEDLEM ENLIGT § 11 OCH § 14

15.               VAL ENLIGT § 9

-          ORDFÖRANDE

-          11 STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER ORDFÖRANDEN

-          TVÅ REVISORER

-          TVÅ REVISORSUPPLEANTER

-          TVÅ LEDAMÖTER AV VALNÄMND

16.               ÖVRIGA FRÅGOR

17.               MÖTETS AVSLUTANDE

Årsmötet föregås av föreläsning och diskussion kring temat: ”Civila tillämpningar av militär teknik.”

Efter föredraget är FHS pub öppen. Förutom dryck finns möjlighet att köpa varmkorv.

Anmälan till årsmötet görs senast 2008-03-21 till föreningens skattmästare, Kurt Andersson e-post: kurt-andersson@swipnet.se eller på tfn 0708 934 926. Vänligen ange för- och efternamn samt personnummer.

Väl mött!