MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN
                                                              STOCKHOLM
 
                                                                                     2007-02-05

 

Militärtekniska Föreningen

KALLAR TILL ÅRSMÖTE

Tid:              Onsdagen den 28 mars 2007 kl 18.30-19.30
Plats:           Filmsal C, FMV, Banérgatan 62, Stockholm

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

1.                   MÖTET ÖPPNAS AV MTF ORDFÖRANDE

2.                   VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

3.                   VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

4.                   FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5.                   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

6.                   STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INKLUSIVE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR FÖREGÅENDE ÅR

REDOVISNING AV EKONOMI MM FÖR MILITÄRTEKNISK TIDSKRIFT

7.                   REVISIONSBERÄTTELSE

8.                   BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET

9.                   BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

10.               BESTÄMMANDE AV AVGIFT FÖR ATT BLI STÄNDIG MEDLEM

11.               FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET FOR 2006

12.               ÄRENDEN, SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL ÅRSMÖTET

13.               FRÅG0R, SOM VÄCKTS AV MEDLEM ENLIGT § 11 OCH § 14

14.               VAL ENLIGT § 9

-          ORDFÖRANDE

-          11 STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER ORDFÖRANDEN

-          TVÅ REVISORER

-          TVÅ REVISORSUPPLEANTER

-          TVÅ LEDAMÖTER AV VALNÄMND

15.               ÖVRIGA FRÅGOR

16.               MÖTETS AVSLUTANDE

Årsmötet föregås av ett föredrag om pågående produktion av läroböcker i Militärteknik, benämnt LIM (Läroböcker I Militärteknik). Föredrags­hållare är Per Eliasson från FHS som är projektledare för LIM. Föredraget börjar kl 1700.

Efter föredraget finns möjlighet att tillsammans förtära en enklare måltid, pris 80 kr.

Anmälan till årsmötet och förtäring görs senast 2007-03-21 till föreningens sekreterare, Lars Tornérhielm e-post: lars.tornerhielm@fhs.se eller på tfn 0736 400 418. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress samt företag/myndighet.

Väl mött!

Staffan Näsström