MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN
                                                              STOCKHOLM
 
                                                                                     2006-01-25

 

Militärtekniska Föreningen

KALLAR TILL ÅRSMÖTE

 

Tid:              Torsdag 2006-04-06, 18.30-19.30
Plats:           Filmsal C, FMV, Banérgatan 62, Stockholm

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

1.                   MÖTET ÖPPNAS AV MTF ORDFÖRANDE

2.                   VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

3.                   VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

4.                   FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5.                   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

6.                   STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INKLUSIVE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR FÖREGÅENDE ÅR

REDOVISNING AV EKONOMI MM FÖR MILITÄRTEKNISK TIDSKRIFT

7.                   REVISIONSBERÄTTELSE

8.                   BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET

9.                   BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

10.               BESTÄMMANDE AV AVGIFT FÖR ATT BLI STÄNDIG MEDLEM

11.               FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET FOR 2006

12.               ÄRENDEN, SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL ÅRSMÖTET

13.               FRÅG0R, SOM VÄCKTS AV MEDLEM ENLIGT § 11 OCH § 14

14.               VAL ENLIGT § 9

-          ORDFÖRANDE

-          11 STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER ORDFÖRANDEN

-          TVÅ REVISORER

-          TVÅ REVISORSUPPLEANTER

-          TVÅ LEDAMÖTER AV VALNÄMND

15.               ÖVRIGA FRÅGOR

16.               MÖTETS AVSLUTANDE

 

Årsmötet föregås av temaafton MILITÄRTEKNISKA KONSEKVENSER AV AKTUELLA BESLUT kl. 17.00 - 18.00 enligt särskild kallelse. Efter föredrag och diskussion finns möjlighet att tillsammans avnjuta en landgång och öl (pris 80 kr).

Anmälan till årsmötet och ”kvällsmacka” görs senast 2006-03-30 till föreningens sekreterare, Nina Lubrán, dagtid 08-782 59 33 eller via e-post: nina.lubran@fmv.se. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress samt företag/myndighet.

Väl mött!

Staffan Näsström