MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN
                                                              STOCKHOLM
 
                                                                                     2005-02-04

 

 

 

Militärtekniska Föreningen
kallar till årsmöte

 

Tid:              torsdag 2005-03-31, 18.30-19.30
Plats:           konferensrum ”Drottningholm”, FMV, Banérgatan 62, Stockholm

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

1.                   MÖTET ÖPPNAS AV MTF ORDFÖRANDE

2.                   VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

3.                   VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA
          DAGENS PROTOKOLL

4.                   FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5.                   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

6.                   STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INKLUSIVE
          RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR FÖREGÅENDE ÅR

7.                   REVISIONSBERÄTTELSE

8.                   BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET

9.                   BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

10.                 BESTÄMMANDE AV AVGIFT FÖR ATT BLI STÄNDIG MEDLEM

11.                 FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET FOR 2005

12.                 ÄRENDEN, SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL ÅRSMÖTET

13.                 FRÅG0R, SOM VÄCKTS AV MEDLEM ENLIGT § 11 OCH § 14

14.                 VAL ENLIGT § 9

-          ORDFÖRANDE

-          11 STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER ORDFÖRANDEN

-          TVÅ REVISORER

-          TVÅ REVISORSUPPLEANTER

-          TVÅ LEDAMÖTER AV VALNÄMND

15.               ÖVRIGA FRÅGOR

16.               MÖTETS AVSLUTANDE

 

Årsmötet föregås av föredrag med diskussion ”konsekvenser av försvarsbeslutet för försvarsteknikutvecklingen” kl. 17.00 - 18.00. Mellan föredraget och årsmötet finns möjlighet att tillsammans avnjuta öl och smörgås (betalas på plats).

Anmälan för för öl och smörgås samt för inpassering till FMV sker senast 2005-03-29 till föreningens sekreterare, Nina Lubrán, dagtid 08-782 59 33 eller via e-post: nina.lubran@fmv.se. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress samt företag/myndighet.

För ytterligare information: Se www.militartekniska.se eller kontakta Nina Lubrán.

Väl mött! 

Staffan Näsström