MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN
                                                              STOCKHOLM
 
                                                                                     2004-02-05

 

 

 

Militärtekniska Föreningen
kallar till årsmöte

Tid:               Torsdag 2004-04-01, 18.30-19.30
Plats:            Filmsal C, FMV, Banérgatan 62, Stockholm

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

1.                   MÖTET ÖPPNAS AV MTF ORDFÖRANDE

2.                   VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

3.                   VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

4.                   FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5.                   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

6.                   STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INKLUSIVE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR FÖREGÅENDE ÅR

7.                   REVISIONSBERÄTTELSE

8.                   BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET

9.                   Redovisning av Militärteknisk Tidskrift ekonomiska situation och förslag till åtgärder

10.               BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

11.               BESTÄMMANDE AV AVGIFT FÖR ATT BLI STÄNDIG MEDLEM

12.               FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET FOR 2004

13.               ÄRENDEN, SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL ÅRSMÖTET

14.               FRÅG0R, SOM VÄCKTS AV MEDLEM ENLIGT § 11 OCH § 14

15.               VAL ENLIGT § 9

-          ORDFÖRANDE

-          11 STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER ORDFÖRANDEN

-          TVÅ REVISORER

-          TVÅ REVISORSUPPLEANTER

-          TVÅ LEDAMÖTER AV VALNÄMND

16.               ÖVRIGA FRÅGOR

17.               MÖTETS AVSLUTANDE

 

Årsmötet föregås av temaafton ”vad händer i svensk försvarsindustri” kl. 17.00 - 18.00. Talare är genlt (ret.) Percurt Green. Efter föredrag och diskussion finns möjlighet att tillsammans avnjuta en landgång och öl (pris 80 kr).

Anmälan till årsmöte (ange personnummer) och ”kvällsmacka” görs till föreningens vice ordf, C-G Svantesson, kväll 08-30 11 94, arb 08-788 9023 mobil: 0708 446579 eller via e-post: carl-gustaf.svantesson@fhs.mil.se senast 2004-03-25. Betalning (prel 80 kr) erlägges på plats.

Väl mött!
Staffan Näsström