Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

SEMINARIUM OM
MILITÄRTEKNISKA INNOVATIONER
FRÅN IDÉ TILL PRODUKT

Tid:       Tisdag 2003-12-09, 1500-1800
Plats:    Försvarshögskolan, Sverigesalen,
             Valhallavägen 117, Stockholm

Våra tekniska system i Försvarsmakten är resultatet av medverkan från många aktörer. I det här seminariet vill vi belysa hur tekniska landvinningarna och innovationer tas om hand och förädlas i de olika faserna som leder fram till en färdig produkt. Förhoppningsvis får vi exempel på både då denna process har fungerat bra och då man missat att ta tillvara uppfinningar och goda idéer.

Inledare är Thomas Kaiserfeldt, teknikhistoriker vid KTH

Övriga talare är Svante Ödman (FOI),  Rickard Lindström och Lars Salomonsson (FMV), Billy Fredriksson (Saab) samt   Carl-Gilbert Lönroth (EMW)

Sista delen av seminariet är vikt för en paneldiskussion om hur innovationer tas till vara i utvecklingen av dagens och morgondagens militära system

Välkomna

Staffan Näsström

Anmälan sker genom insättning av deltagaravgift på MTF postgirokonto 5 39 77 - 5 senast 2003-11-10. Ange för och efternamn, företag/myndighet samt tfn nummer alt. epost adress.

Avgift
För medlemmar i Militärtekniska föreningen   50 kr 
Övriga                                                                175 kr  
(Medlemskap i föreningen för ett år kostar   125 kr)

-------------------

Disposition och innehåll:

Del I. Inledning.
Militärtekniska innovationer – 
en social process
        30 min
Thomas Kaiserfeldt, teknikhistoriker KTH

Militärtekniska uppfinningar är aldrig resultatet av uteslutande militära intressen.  Istället är innovationsprocessen ett samspel mellan olika sociala grupper viljeyttringar. Resultatet är inte bara frukten av en enskild uppfinnares mödosamma arbete, utan lika mycket en kompromiss mellan olika grupperingars synpunkter..

Del II.  Den Svenska modellen från idé till produkt.  Samverkan för teknikspets.

1 tim med Svenska modellen för projektsamverkan (Teori / Verklighet / Önskad förändring)

  • FMV. Beställarperspektivet      20 min     Rickard Lindström
  • FOI   Forskarperspektivet     20 min     Svante Ödman
  • Industri  Industriperspektivet     20 min     Billy Fredriksson  

Del III. Fallstudier.

  • VISBY. En ny generation Ytstridsfartyg     25 min      Lars Salomonsson, FMV
  • ERIEYE               25 min     Carl-Gilbert Lönroth, EMW

Del IV. Diskussion