MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
ORDFÖRANDEN
                                                              STOCKHOLM
 
                                                                                     2003-01-15

 

 

 

Militärtekniska Föreningen
kallar till årsmöte

Tid:     Onsdag 2003-03-19, 18.30-19.30
Plats:  Filmsal C, FMV, Banérgatan 62, Stockholm 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

1.                   MÖTET ÖPPNAS AV MTF ORDFÖRANDE

2.                   VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

3.                   VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

4.                   FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5.                   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

6.                   STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INKLUSIVE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR FÖREGÅENDE ÅR

7.                   REVISIONSBERÄTTELSE

8.                   BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET

9.                   BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

10.               BESTÄMMANDE AV AVGIFT FÖR ATT BLI STÄNDIG MEDLEM

11.               FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET FOR 2003

12.               ÄRENDEN, SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL ÅRSMÖTET

13.               FRÅG0R, SOM VÄCKTS AV MEDLEM ENLIGT § 11 OCH § 14

14.               VAL ENLIGT § 9

-          ORDFÖRANDE

-          11 STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER ORDFÖRANDEN

-          TVÅ REVISORER

-          TVÅ REVISORSUPPLEANTER

-          TVÅ LEDAMÖTER AV VALNÄMND

15.               ÖVRIGA FRÅGOR

16.               MÖTETS AVSLUTANDE

 

Årsmötet föregås av temaafton ”Informationsoperationer” kl. 17.00 - 18.00, talare är Thomas Svensson från Försvarets materielverk och Arvid Kjell från Försvarshögskolan.
Efter föredrag och diskussion finns möjlighet att tillsammans avnjuta en landgång och öl (pris 80 kr).

Ingen anmälan krävs för deltagande vid årsmöte. Om Ni önskar inta en ”kvällsmacka” mellan föreläsning och årsmötet anmäler Ni det till föreningens vice ordf, C-G Svantesson, kväll 08-30 11 94, arb 08-788 9023 mobil: 0708 446579 eller via e-post: carl-gustaf.svantesson@fhs.mil.se senast 2003-03-12.
Betalning (prel 80 kr) erlägges på plats.

Väl mött!

Staffan Näsström