STOCKHOLM 2002-03-01 

Militärtekniska Föreningen

KALLAR TILL ÅRSMÖTE

Tid:            Onsdag 2002-04-17, 18.30-19.30  
Plats:          Piperska Murens Festvåningar, Scheelegatan 14
                    Kungsholmen, Stockholm (T-bana: Rådhuset)

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

1.                   MÖTET ÖPPNAS AV MTF ORDFÖRANDE

2.                   VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

3.                   VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

4.                   FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5.                   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

6.                   STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INKLUSIVE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR FÖREGÅENDE ÅR

7.                   REVISIONSBERÄTTELSE

8.                   BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET

9.                   BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

10.               BESTÄMMANDE AV AVGIFT FÖR ATT BLI STÄNDIG MEDLEM

11.               FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET FOR 2002

12.               ÄRENDEN, SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL ÅRSMÖTET

13.               FRÅG0R, SOM VÄCKTS AV MEDLEM ENLIGT § 11 OCH § 14

14.               VAL ENLIGT § 9

-          ORDFÖRANDE

-          11 STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER ORDFÖRANDEN

-          TVÅ REVISORER

-          TVÅ REVISORSUPPLEANTER

-          TVÅ LEDAMÖTER AV VALNÄMND

15.               ÖVRIGA FRÅGOR

16.               MÖTETS AVSLUTANDE

Årsmötet föregås av temaafton ”Teknikdemonstratorer”, talare genlt Staffan Näsström (FMV) kl. 17.00 - 18.15. 
Efter årsmötet inbjuds till en landgång och öl, kaffe och kaka (till självkostnadspris).

Ingen anmälan krävs för deltagande vid årsmöte. Om Ni önskar inta en ”kvällsmacka” efter årsmötet (kl 1930) anmäler Ni det till föreningens sekreterare, Annelie Vesterholm, kväll 08-664 04 47,
mobil: 070-782 68 83
eller via e-mail senast 2002-04-10. Betalning (prel 75 kr) erlägges på plats.

Väl mött!

Björn Liszka