Tisdag 2001-03-20

Temaafton "Ubåtsprojekt VIKING"
Tid: 1700-1830, Plats: Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31,

Temaaftonens fullständiga titel är:
"Samverkan mellan kund, forskningsinstitut, industri och samhälle med det samnordiska ubåtsprojektet Viking som drivkraft". Den titeln gör ytterligare presentation överflödig.

Talare är:
Kommendör Jan Nordenman Stf Projled Viking
Avdelningschef Monica Dahlén FOI
Projektledare  Anders Andersson Viking Submarine Corporation HB
Professor Gunnar Eliasson Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation, KTH

Militärtekniska Föreningens årsmöte
Tid: 1845-1930, Plats: Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31,

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

 1. MÖTET ÖPPNAS AV MTF ORDFÖRANDE
 2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET
 3. VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
 4. FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE
 5. VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA DAGENS PROTOKOLL
 6. STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN FÖREGÅENDE ÅR
 7. REVISIONSBERÄTTELSE
 8. BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET
 9. BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFT ENLIGT § 13 FÖR 2002
 10. FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET FOR 2001
 11. ÄRENDEN, SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTS TILL FÖRENINGEN
 12. FRÅG0R, SOM VÄCKTS AV MEDLEM ENLIGT § 12 OCH § 15
 13. VAL ENLIGT § 10
  • ORDFÖRANDE
  • 11 STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER ORDFÖRANDEN
  • TVÅ REVISORER
  • TVÅ REVISORSUPPLEANTER
  • TVÅ LEDAMÖTER AV VALNÄMND
 1. ÖVRIGA FRÅGOR
 2. MÖTETS AVSLUTANDE

Styrelsen har beslutat att för årsmötet förelägga ett förslag till revidering av stadgarna samt föreslå höjning av årsavgiften för år 2002, från 100 kr till 125 kr. Förslaget för föreningens
nya stadgar bifogas kallelsen. Efter årsmötet inbjuds till en landgång och öl, kaffe och kaka.