Tisdag 2000-09-21

FOA VET fyller 10 år och arrangerar ett
jubileumsseminarium
torsdagen den 21 september 2000, kl 1200-1630
i Försvarshögskolans stora hörsal, Valhallavägen 117, Stockholm
med temat

FORSKNING OCH INDUSTRI I SAMVERKAN FÖR DET NYA FÖRSVARET

"Det nya försvaret" (Reg. Prop. 1999/2000:30), som beslutades i Riksdagen under våren, utgör en ytterst stimulerande utmaning till landets forskning och industri att medverka till utvecklingen och genomförandet av ett framtida försvar där bl. a. helt nya och skärpta krav måste ställas på förnyelsetakt, anpassbarhet, styrkeförändring och säkerhet, inte minst när det gäller den tekniska och materiella försörjningen.

FOA VET vill med sitt jubileumsseminarium vända sig till "dagens aktörer" inom försvar, forskning och industri och erbjuda en plattform för diskussion om dessa centrala utvecklingsfrågor samtidigt som vi söker tillföra diskussionen erfarenhet från tidigare samverkan mellan forskning och industri inom ett urval adekvata utvecklingsområden.

Sedan huvudlinjerna för detta jubileumsseminarium drogs upp vid årsskiftet har fortsatta betydande förändringar ägt rum eller beslutats inom alla delar av försvaret och kanske särskilt inom försvarsindustrin och försvarsforskningen. Samtidigt pågår två av Regeringen under våren tillsatta utredningar, dels Materielförsörjningsutredningen (delbetänkande utkom 2000-06-14), dels en utredning gällande totalförsvarets forskning och utveckling. Denna dynamiska utveckling påverkar givetvis utgångspunkterna och förutsättningarna för seminariets diskussion omkring huvudtemat men understryker samtidigt seminariets aktualitet och angelägenhet.

Programmet (reservation för ändringar)

1200          1. Hälsning och inledning

                   2. Temaförutsättningar i korthet

1225          3. Korta översiktsreferat gällande tidigare erfarenheter av samverkan
                      forskning-industri inom några utvalda "utvecklingskedjor"
                     (Referenter ur industri och forskning (FOA, FFA))

1415-1445 PAUS inom pkt 3 då kaffe med tillbehör serveras (ingår)

1530-1630 4. Paneldiskussion om dagens huvudtema

Erfarenhetsreferaten skall dels översiktligt redovisa hur forskning och industri kommit att samverka i tidigare genomförda "utvecklingskedjor", dels anlägga sådana kritiska och konstruktiva värderingssynpunkter på denna samverkan som kan bedömas vara adekvata och betydelsefulla i dagens utvecklingssituation och för efterföljande paneldiskussion.

F.n. är följande fyra "utvecklingskedjor" planerade för kortfattade, översiktliga erfarenhetsreferat: RBS15 och tunga rb, Lätta lv/pvrb och SLUFA, Flygsystem(JAS) med beväpning samt CARABAS och RPV/UAV.

Paneldiskussionen bör främst inriktas på att belysa hur tänkbara olika utformningar av den framtida materiella förnyelse- och försörjningsprocessen i det nya försvaret kan eller bör återverka på rollfördelningen mellan forskning, industri och övriga inom försvaret, hur långt denna fördelning kan drivas och vilka huvudproblem och flaskhalsar, t.ex. när det gäller resurser, kompetens och tidsåtgång, som kan följa. Kraven på flexibilitet, förnyelsetakt och, vid behov, snabb tillväxt av landets materiella och förbandsmässiga försvarsresurser kan därvid vara avgörande för bedömningen.

    Deltagaravgiften, som inkluderar kaffepausens förplägnad, är:
    50:- för medlemmar i FOA VET samt FMV och FFA Veteranklubbar,
    100:- för medlemmar i MTF
    200:- för övriga.